ORGANIZACE DNE

7:00 – 8:15  Ranní družina (klub)

8:15 – 8:30  Vítání

Příchod dětí do školy do 8:15! – uvítání ranní písničkou/pozdravem „Dobrý den“

8:30 – 8:45 Ranní kruh

Cinkáním na zvoneček jsou děti svolány do ranního kruhu, kde si řekneme, jaké je roční období, měsíc
a den. To také znázorníme na tabuli, u které sedíme, pomocí popsaných karet s odpovídajícími obrázky. Pokud je nálada a chuť, mohou děti v tomto čase všem kamarádům říci nějakou stručnou zprávičku nebo přečíst zápis z deníčku. Naší snahou je, aby se děti učily naslouchat, nechaly kamarády domluvit. Proto mluví jen ten, kdo v ruce drží „povídálka“ (textilní míček nebo jiný „talisman“ třídy). Zprávičky jsou stručné proto, aby všichni, kteří chtějí, mohli promluvit a aby ostatní udrželi pozornost. Společně probereme denní nebo týdenní plán.

8:45 – 9:00 Ranní zpráva / dopis

Na tabuli je každé ráno připraven dopis nebo ranní zpráva, která uvádí děti do tématu – může mít různé formy, např. hádanky, šifry. Prvňáčci ji čtou společně s učitelkou, později už zvládají číst samostatně. Na ranní zprávu navazuje společná práce přímo se zprávou nebo pak společná práce s tématem uvedeným ve zprávě.

9:00 – 9:45   I.BLOK: Společná práce 

Učitelka si společně s dětmi povídá o tématu, používá různé metody na evokaci, může se i poslouchat příběh či hudba, společně pracuje třída s tabulí či dalšími pomůckami, obrázky. Následuje modelování, jak mohou děti pracovat při samostatné práci, a společně si i zadaný úkol vyzkouší s pomoci paní učitelky.

9:45 – 10:00 Přestávka

10:00 – 11:00   II.BLOK: Společná práce (všechny ročníky dohromady)

Společné řešení, diskuze, hry v oblasti světa kolem nás (zeměpis, přírodověda, rozvíjení dovedností,..)

Rozvoj vnímání, estetiky a pohybu

Několikrát do měsíce může být čas místo předchozích aktivit zaměřen na:

§  Ateliér – výtvarná činnost, pracovní činnosti, vaření

§  Hudební poznávání

§  Dramatiku

§  Sportovní činnosti

11:00 – 12:15   III.BLOK: 

Dle tématu navazuje buď práce samostatná, ve skupinách nebo rovnou centra aktivit.

Samostatná práce, např. Burza pro zvídavé hlavičky

Někdy je třeba se na téma připravit samostatně, každé dítě se pokouší najít samostatně řešení a pak sdílí s kamarádem, na co přišlo. Po sdílení může následovat navazující práce ve skupinách.

Kooperativní učení – práce ve skupinkách

Děti se rozdělí do skupin, ideálně pokaždé v jiném složení, a společně pracují na zadaném úkolu s jasně daným cílem a kritérii, která charakterizují splněný úkol. Celá skupina je zodpovědná za výsledek práce a zároveň má každý člen skupiny zodpovědnost za svůj díl práce na úkolu.

PROJEKT / Centra aktivit

Dle ročního tématu se můžeme zaměřit na práci na projektu nebo se rozdělit do center. Ta mohou navazovat na denní téma, nebo se věnují týdennímu či měsíčnímu tématu. Děti pracují buď samostatně, nebo společně, podle toho, kolik se jich v daném centru sejde. Na výběr budou děti mít:

§  Centrum čtení / českého jazyka – práce s textem a porozumění textu; gramatické jevy a jejich procvičování

§  Centrum psaní / písemné tvorby – práce s písmeny, trénink psaní; tvorba příběhů, pravidla slohu a stylistiky

§  Centrum matematiky – objevování světa čísel, geometrie

§  Centrum objevů – objevování přírody, vlastivěda, základy fyziky a chemie

Při projektové činnosti se dětí dělí do skupin dle daných pravidel, skupina pak pracuje celé období společně, připravují výstupy projektu a pak společně svou práci i prezentují ostatním. Znamená to, že centra aktivit jsou vlastně obsažena v práci všechna najednou a děti si určují, čemu se budou ve skupině věnovat v daném období.

12:15 – 12:30 Reflektivní kruh

Děti se opět sejdou v kruhu na koberci, vzájemně zhodnotí práci ve skupinách nebo v centrech – mohou dát doporučení druhým, vzájemně ocení svou práci, dochází k sebehodnocení i hodnocení, ke zpětné vazbě na získané zkušenosti, dovednosti.

12:30 – 13:00 Oběd

13:00 – 17:00 Školní klub (odpolední program)

§  Relaxace

§  Pobyt venku

§  Činnosti navazující na témata probíraná ve škole

§  Volnočasové kroužky

 

Pozn.:

Přestávky jsou pouze orientační, bude přizpůsobeno náročnosti probírané látky, naladěnosti dětí, či dle jejich pozornosti.