ORGANIZACE DNE

7:15 – 8:15  Ranní klub

8:15 – 8:30  Vítání

Příchod dětí do školy do 8:15! 

8:30 – 8:45 Ranní kruh

Cinkáním na zvoneček jsou děti svolány do ranního kruhu, kde si řekneme, jaké je roční období, měsíc a den. To také znázorníme na tabuli, u které sedíme, pomocí popsaných karet s odpovídajícími obrázky. Pokud je nálada a chuť, mohou děti v tomto čase všem kamarádům říci nějakou stručnou zprávičku nebo přečíst zápis z deníčku. Naší snahou je, aby se děti učily naslouchat, nechaly kamarády domluvit. Proto mluví jen ten, kdo v ruce drží „povídálka“ (u nás háčkovaný budík). Zprávičky jsou stručné proto, aby všichni, kteří chtějí, mohli promluvit, a aby ostatní udrželi pozornost. Společně probereme denní nebo týdenní plán.

8:45 – 9:00 Ranní zpráva / dopis

Na tabuli je každé ráno připraven dopis nebo ranní zpráva, která uvádí děti do tématu – může mít různé formy, např. hádanky, šifry. Prvňáčci ji čtou společně s učitelkou, později už zvládají číst samostatně. Na ranní zprávu navazuje společná práce přímo se zprávou nebo pak společná práce s tématem uvedeným ve zprávě. Některé dny mají zprávu na starost děti samy - losuje se pořadí a téma odpovídá projektu na dané období

9:00 – 9:45   I.BLOK: Společná práce - věkové skupiny

Průvodkyně si společně s dětmi povídá o tématu, používá různé metody na evokaci, může se i poslouchat příběh či hudba, společně pracuje třída s tabulí či dalšími pomůckami, obrázky. Následuje modelování, jak mohou děti pracovat při samostatné práci, a společně si i zadaný úkol vyzkouší s pomoci průvodkyně.

Patří sem zejména:

  • matematické hrátky
  • jazykové hrátky

Děti pracují v různých skupinách:

  • 1.třída + předškoláci
  • 1.,2. třída + předškoláci
  • 3.-5.třída
  • skupiny dle dovedností v dané oblasti 
(např. v Krajině slov předgrafémová etapa = děti, které ještě nečtou / grafémová etapa = první čtenářské zkušenosti
pokročilost v anglickém jazyce - začátečníci a pokročilí
matematické dovednosti)

9:45 – 10:00 Přestávka

10:00 – 11:00   II.BLOK: Samostatná práce (bez pomoci průvodkyň)

Dle tématu navazuje na I.blok - buď je to práce samostatná nebo ve skupinách. 

Samostatná práce / Individuální plán

Někdy je třeba se na téma připravit samostatně, každé dítě se pokouší najít samostatně řešení a pak sdílí s kamarádem, na co přišlo. Po sdílení může následovat navazující práce ve skupinách.

Každé dítě si navíc stanoví svůj týdenní cíl (plán), na kterém ve vyhrazeném čase může pracovat.

Kooperativní učení – práce ve skupinkách

Společná řešení, diskuze, hry

11:00 – 12:15   III.BLOK: Projekt / Centra aktivit (všechny ročníky dohromady)

Dle ročního tématu se můžeme zaměřit na práci na projektu nebo se rozdělit do center. Ta mohou navazovat na denní téma, nebo se věnují týdennímu či měsíčnímu tématu. Děti pracují buď samostatně, nebo společně, podle toho, kolik se jich v daném centru sejde. Na výběr děti mají:

§  Centrum čtení / českého jazyka – práce s textem a porozumění textu; gramatické jevy a jejich procvičování

§  Centrum psaní / písemné tvorby – práce s písmeny, trénink psaní; tvorba příběhů, pravidla slohu a stylistiky

§  Centrum matematiky – objevování světa čísel, geometrie

§  Centrum objevů – objevování přírody, vlastivěda, základy fyziky a chemie

Při projektové činnosti se dětí dělí do skupin dle daných pravidel, ideálně pokaždé v jiném složení, a společně pracují na zadaném úkolu s jasně daným cílem a kritérii, která charakterizují splněný úkol.Celá skupina je zodpovědná za výsledek práce a zároveň má každý člen skupiny zodpovědnost za svůj díl práce na úkolu. U projektových témat patří k cílům i prezentace výstupu ostatním skupinám.

Několikrát do měsíce může být čas místo předchozích aktivit zaměřen na:

Rozvoj vnímání, estetiky a pohybu

§  Ateliér – výtvarná činnost, pracovní činnosti, vaření

§  Hudební poznávání

§  Dramatiku

§  Sportovní činnosti

12:15 – 12:30 Reflektivní kruh

Děti se opět sejdou v kruhu na koberci, vzájemně zhodnotí práci ve skupinách nebo v centrech – mohou dát doporučení druhým, vzájemně ocení svou práci, dochází k sebehodnocení i hodnocení, ke zpětné vazbě na získané zkušenosti, dovednosti.

12 /12:30 – 13:00 Oběd

12:30 - 13.30 ODPOLEDNÍ BLOK pro děti 3.-5.třídy

Pro starší děti je v některý dny otevřen i odpolední blok určený jak na vypracování individuálních plánů, tak na samostatnou práci pro projektové téma. Často je blok pojatý jako čtenářská dílna, kde buď pracujeme s nějakým textem nebo si společně čteme knihu na pokračování.

13 /13:30 – 18:00 Školní klub (odpolední program) 

§  Pobyt venku

§  Činnosti navazující na témata probíraná ve škole

§  Volnočasové kroužky

 

Pozn.:

Přestávky jsou pouze orientační, bude přizpůsobeno náročnosti probírané látky, naladěnosti dětí, či dle jejich pozornosti.