PODMÍNKY ČLENSTVÍ

VZNIK ČLENSTVÍ:

v  Členem spolku mohou být fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a účelem spolku a které podají písemnou přihlášku. Za nezletilou osobu podává přihlášku její zákonný zástupce

v  Členství vzniká na základě schválení přihlášky radou spolku, která o přijetí rozhodne na svém nejbližším zasedání. O členství obdrží přijatý člen potvrzení

v  Člen je zpravidla přijímán nejpozději ke 30.6. daného roku, aby dítě mohlo zahájit docházku od září daného roku. Stejně tak je ale v odůvodněných případech možno přijmout člena v průběhu školního roku – konkrétní podmínky stanoví rada spolku.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA KKV:

v  Člen klubu komunitního vzdělávání má právo: podílet se na činnosti spolku, zejména činnosti týkající se programu vzdělávání dětí mladšího školního věku; osoba starší 18 let: účastnit se jednání členské schůze, kdykoliv se obracet na orgány spolku a být informován o činnosti spolku

v  V případě, že řádný člen zapíše své dítě do programu vzdělávání dětí mladšího školního věku, je povinen platit členský příspěvek klubu komunitního vzdělávání ve výši stanovené radou spolku
v  Člen klubu komunitního vzdělávání starší 18 let má povinnost zejména: dodržovat stanovy spolku, dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku, a také platit členský příspěvek ve výši stanovené radou spolku
v  Práva a povinnosti člena spolku jsou vázána na osobu člena spolku a nejsou převoditelná

PODMÍNKY ČLENSTVÍ:

v  Zákonný zástupce souhlasí s podrobnými podmínkami placení členských příspěvků, které jsou samostatným dokumentem „Podmínky placení členských příspěvků“

v  Zákonný zástupce souhlasí s fotografováním a pořizováním videí svých dětí za účelem propagace a výuky

v  Zákonný zástupce sdělí všechny důležité skutečnosti týkající se jeho dítěte, které mohou mít vliv na péči o něj, tedy zejména zdravotní stav a omezení, dietetická opatření, specifické poruchy a potřeby vzdělávání, příp. další.

v  Zákonný zástupce bere na vědomí provozní řád KKV a pravidla KKV

v  Zákonný zástupce se seznámil s konceptem vzdělávání KKV a respektuje ho

v  Během trvání členství v KKV, v jehož rámci probíhá domácí vzdělávání ve „škole Dokolečka“, je za vzdělávání dítěte zodpovědný rodič, proto je jeho zákonnou povinností docházet s dítětem na přezkušování 2x ročně do spádové školy, kde je řádně přihlášen k povinné školní docházce. Spolek si vede přehled o termínech i výsledcích přezkušování a v případě potřeby pomáhá
s komunikací s danou spádovou školou. Spolek může doporučit rodičům zápis do jedné konkrétní školy, se kterou má dohodnuté přezkoušení v místě domácího vzdělávání.

v  Termíny prázdnin se domlouvají na schůzi členů KKV s dostatečným předstihem.

ZÁNIK ČLENSTVÍ:

v  Členství zaniká: vystoupením člena písemným oznámením radě dnem uvedeným v oznámení, dohodou, úmrtím člena, zrušením členství na základě rozhodnutí rady o vyloučení, zánikem spolku, z důvodů stanovených zákonem. Po zániku členství je tento člen povinen vrátit všechny jemu svěřené věci v majetku spolku. Zánikem členství nevzniká členovi právo na vypořádání ani na jiný majetek spolku

v  Důvodem vyloučení je zejména: závažné porušení stanov spolku, ohrožení nebo narušení dobré pověsti spolku.

v  Ukončení členství je automatické v případě, že člen neuhradí členský příspěvek ve lhůtě splatnosti stanovené radou spolku.

v  Člen může z KKV vystoupit na základě svého rozhodnutí kdykoliv - spolek doporučuje minimální zkušební dobu 3 měsíce, aby dítě stačilo poznat systém výuky, denní režim a kolektiv