VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

vychází z konceptu vzdělávání, jeho úplné znění se právě připravuje

DOubravčickáKOmunitníLaskaváEkologickáČinorodáKAmarádská

Škola v Doubravčicích – Koncept výuky

Aneb představa o tom, jak bude výuka probíhat - učitel je průvodcem dětí světem vědění.

Cíl: především aby děti škola bavila, ale zároveň vzdělávala – škola hrou neznamená, že si děti jen hrají a nezískávají přitom žádné vědomosti. Tedy cílem je, aby děti uměly vše, co je pro život i další vzdělávání na jiných školách, potřeba. A přitom si učení užívaly, prožívaly, získávaly zkušenosti, spolupracovaly. Společně s dětmi i rodiči si nastavíme individuální plán.

Jak budeme tento cíl naplňovat?

denní program

·    ranní setkání v kroužku – povídání o tom, co budeme dělat, sdílení s ostatními, ukázky z víkendu, čtení deníků

·    ranní zpráva/dopis – společné čtení, kde upozorníme na aktuální téma, na probíranou látku, pravidelně si zprávu chystají i děti

·   společná práce buď na koberci nebo u stolečků – vysvětlíme si téma, ukážeme si něco nového, zjistíme, co o tom kdo z dětí ví, společně uděláme kus práce, na kterou pak navazuje individuální práce nebo práce v ročnících

·   centra aktivit – práce ve skupinkách nebo jednotlivě dle zadání v centrech aktivit, jedná se hlavně o samostatnou práci (nejen jednotlivců, jde o to naučit se pracovat se zadáním, umět pracovat na zadaném úkolu bez učitele a být zodpovědný za splnění úkolu), k práci patří i sebehodnocení

·  výtvarné, hudební, pohybové aktivity – buď budou součástí center, projektu nebo společné práce nebo se k nim dostaneme při speciálním dni (dle týdenních plánů)

·   reflektivní kruh na závěr – prezentace samostatných nebo skupinových prací, ocenění druhých, doporučení pro budoucí řešení, shrnutí dne

·  práce na projektu – na dané téma, na předem určené období si děti vytvoří skupinu, ve které pak pracují po celou dobu projektu. Kromě získávání informací, sdílení, vybírání toho nejdůležitějšího, se děti učí i plánovat čas, připravovat prezentaci a pak i výstup z projektu prezentují ostatním spolužákům

týdenní/měsíční plán – rodiče obdrží předem; buď bude standardní plán s kratšími tématy na cca týden nebo delší projekt, který může pokrýt třeba 1 měsíc (náročnější téma, které může spojovat všechny aktivity a přitom se nezanedbává ani čtení, psaní, počítání). Součástí plánu jsou i „speciální“ dny a jejich program (zajišťují rodiče nebo jiná osoba po dohodě s učitelem a dalšími rodiči)

učebnice – učebnice budou k dispozici ve třídě, s některými budeme občas pracovat i doma, rodiče si ale nemusí žádné pořizovat, děti si můžou případně některé půjčit domů kvůli úkolu, potřebné materiály budou vytištěné nebo nakopírované. Kromě učebnic budou mít děti k dispozici další literaturu (atlas map, knihy s příběhy, pracovní listy).

projekty – součástí výuky budou různé projekty – projekt je zvláštní tím, že si děti v průběhu připravují svojí složku k tématu, vkládají, lepí, kreslí, píší, spolupracují a doplňují  (to budou viditelné a hmatatelné výstupy pro vás - rodiče) a pak společně nebo ve skupinách připraví i prezentaci projektu, to znamená, že se učí vytvářet něco společně, ale pak i společně dané téma zhodnotit a předvést, na co přišly. Budete se divit, co všechno se přitom naučí ;)

portfolia – materiál, který bude výstupem toho, co společně ve škole dokážeme a uděláme, materiál pro přezkušování na ZŠ

hodnocení  - Každé dítě bude mít svou složku pro hodnocení – zejména sebehodnocení, do které budete moci průběžně nahlédnout, dále určitě budeme alespoň jednou za 3 měsíce moci jednotlivě konzultovat systémem: rodič-učitel-žák, kde si na sebe uděláme čas a zhodnotíme, co jsme za to období zvládli, jestli to odpovídá představám dítěte i rodiče a na co se zaměříme (dítě může mít problémy jiného charakteru, než je učení). V pololetí a na konci roku dostane každý rodič hodnocení, ale ne známky, jako shrnutí celé práce. Klasické vysvědčení se známkami nebo slovním hodnocením obdrží dítě ve škole, kde je zapsáno ke vzdělávání