VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

vychází z konceptu vzdělávání, jeho úplné znění se právě připravuje

DOubravčickáKOmunitníLaskaváEkologickáČinorodáKAmarádská

Škola v Doubravčicích – Koncept výuky

Aneb představa o tom, jak bude výuka probíhat - učitel je průvodcem dětí světem vědění.

Cíl: především aby děti škola bavila, ale zároveň vzdělávala – škola hrou neznamená, že si děti jen hrají a nezískávají přitom žádné vědomosti. Tedy cílem je, aby děti uměly vše, co je pro život i další vzdělávání na jiných školách, potřeba. A přitom si učení užívaly, prožívaly, získávaly zkušenosti, spolupracovaly. Společně s dětmi i rodiči si nastavíme individuální plán.

Jak budeme tento cíl naplňovat?

denní program: Kdo zná ZAČÍT SPOLU, umí si představit, jak funguje denní program – ve třídě budou centra aktivit, jen na rozdíl od MŠ, už budou centra více zaměřena na školní „předměty“ jako čtení, psaní, matematika, objevy (přírodověda, vlastivěda). Centra budou ale trvat maximálně 1,5 hodiny, zbylý čas budeme pracovat společně.

·    ranní setkání v kroužku – povídání o tom, co budeme dělat, sdílení s ostatními

·    ranní zpráva/dopis – společné čtení, kde upozorníme na aktuální téma, na probíranou látku

·   společná práce buď na koberci nebo u stolečků – vysvětlíme si téma, ukážeme si něco nového, zjistíme, co o tom kdo z dětí ví, společně uděláme                                                                                        kus práce, na kterou pak navazují centra

·   centra aktivit – práce ve skupinkách nebo jednotlivě dle zadání v centrech aktivit, jedná se hlavně o samostatnou práci (nejen jednotlivců, jde o to naučit                              se pracovat se zadáním, umět pracovat na zadaném úkolu bez učitele a být zodpovědný za splnění úkolu), k práci patří i sebehodnocení

·  výtvarné, hudební, pohybové aktivity – buď budou součástí center nebo společné práce nebo se k nim dostaneme při speciálním dni (dle týdenních                                                                         plánů)

·   reflektivní kruh na závěr – prezentace samostatných nebo skupinových prací, ocenění druhých, doporučení pro budoucí řešení, shrnutí dne

týdenní/měsíční plán – rodiče obdrží předem; buď bude standardní plán s kratšími tématy na cca týden nebo delší projekt, který může pokrýt třeba 1 měsíc (náročnější téma, které může spojovat všechny aktivity a přitom se nezanedbává ani čtení, psaní, počítání). Součástí plánu jsou i „speciální“ dny a jejich program (zajišťují rodiče nebo jiná osoba po dohodě s učitelem a dalšími rodiči)

učebnice – učebnice budou k dispozici ve třídě, s některými budeme občas pracovat i doma, rodiče si ale nemusí žádné pořizovat, děti si můžou případně některé půjčit domů kvůli úkolu, potřebné materiály budou vytištěné nebo nakopírované. Kromě učebnic budou mít děti k dispozici další literaturu (atlas map, knihy s příběhy, pracovní listy).

projekty – součástí výuky budou různé projekty, kdy se zaměříme na určité téma (také už znáte ze školky, např. pravěk / jak pomáhat, tak kde žiji / stará řemesla / počasí / zvířata / tradice/…) – projekt je zvláštní tím, že si děti v průběhu připravují svojí složku k tématu, vkládají, lepí, kreslí, píší, spolupracují a doplňují  (to budou viditelné a hmatatelné výstupy pro vás - rodiče) a pak společně nebo ve skupinách připraví i prezentaci projektu pro rodiče, to znamená, že se učí vytvářet něco společně, ale pak i společně dané téma zhodnotit a předvést, na co přišly. Budete se divit, co všechno se přitom naučí ;)

portfolia – materiál, který bude výstupem toho, co společně ve škole dokážeme a uděláme, materiál pro přezkušování na ZŠ

hodnocení  - Každé dítě bude mít svou složku pro hodnocení – zejména sebehodnocení, do které budete moci průběžně nahlédnout, dále určitě budeme alespoň jednou za 3 měsíce moci jednotlivě konzultovat systémem: rodič-učitel-žák, kde si na sebe uděláme čas a zhodnotíme, co jsme za to období zvládli, jestli to odpovídá představám dítěte i rodiče a na co se zaměříme (dítě může mít problémy jiného charakteru, než je učení). V pololetí a na konci roku dostane každý rodič hodnocení, ale ne známky, jako shrnutí celé práce. Klasické vysvědčení se známkami nebo slovním hodnocením obdrží dítě ve škole, kde je zapsáno ke vzdělávání