O NÁS

Projekt Klubu komunitního vzdělávání vznikl ve spolupráci rodičů kolem Dokolečka z.s. již na jaře roku 2014. Díky němu jsme poznali spoustu zajímavých osobností, setkali se s lidmi podobného smýšlení, pochopili jsme principy a možnosti vzdělávání v naší zemi. Také díky společnému setkávání se snažíme utvářet komunitu rodičů, kteří chtějí nejen zajistit vzdělání svým dětem, ale zároveň ho utvářet.

Jsme školou otevřenou různým pedagogickým směrům, inspirujeme se různými metodami a programy (Začít spolu, Respektující výchova, Konstruktivismus, Čtením a psaním ke kritickému myšlení, apod.). Věříme, že neexistuje jedna konkrétní metoda či směr, který by vyhovoval všem bez výjimek. Vždy se řídíme individuálními potřebami a vnitřním naladěním žáků a podle toho volíme adekvátní metody a výukové postupy, které odpovídají konstruktivistickému pojetí vzdělávání.

Kdo je Dokolečka z.s.?

Jsme spolek, který funguje v obci Doubravčice už od roku 2007. Přijít mezi nás může kdokoliv, stejně tak se může stát naším aktivním členem, když bude chtít s námi spolupracovat. Kromě pravidelného programu pro děti nejrůznějšího věku, je tu program i pro dospělé. Organizujeme také akce pro veřejnost nebo se na nich podílíme. Jsme neziskovou organizací, proto nejsme založeni za účelem podnikání ani jiné výdělečné činnosti.

ÚČEL A POSLÁNÍ:

Účelem a posláním spolku je podpora a rozvoj místní komunity s důrazem na zdravou fungující rodinu, tedy prevence patologických jevů ve společnosti a řešení sociální izolace místních obyvatel.

HLAVNÍ ČINNOST má charakter veřejně prospěšné činnosti a patří sem zejména tyto aktivity:

  • Zajištění prostoru pro setkávání rodin, rodičů, dětí a dospělých a provoz tohoto centra pro rodinu

  • Poskytnutí možnosti plnohodnotného trávení volného času pro děti i dospělé

  • Poskytnutí možnosti vzdělávání dětí, mládeže i dospělých

  • Organizace svépomocných skupin, pravidelných kurzů a zájmových kroužků pro děti, mládež, i dospělé, pořádání seminářů a besed a různé jednorázové akce

  • Provoz Klubu komunitního vzdělávání: program „vzdělávání dětí mladšího školního věku“

  • Pořádání akcí pro širokou veřejnost, zaměřených zejména na akce pro celé rodiny

  • Činnost na podporu a posílení role rodiny ve společnosti, a také na integraci dětí a rodin z národnostních a sociálních menšin, i dětí postižených

  • Ochrana a práce s dětmi a mládeží, s osobami zdravotně postiženými či jinak znevýhodněnými

  • Spolupráce se státními orgány a organizacemi, s fyzickými i právnickými osobami, s orgány místní samosprávy a s podobně zaměřenými institucemi.