PODMÍNKY ČLENSTVÍ

VZNIK ČLENSTVÍ:

 • Členem spolku mohou být fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a účelem spolku a které podají písemnou přihlášku. Za nezletilou osobu podává přihlášku její zákonný zástupce

 • Členství vzniká na základě schválení přihlášky radou spolku, která o přijetí rozhodne na svém nejbližším zasedání. O členství obdrží přijatý člen potvrzení

 • Člen je zpravidla přijímán nejpozději ke 30.6. daného roku, aby dítě mohlo zahájit docházku od září daného roku. Stejně tak je ale v odůvodněných případech možno přijmout člena v průběhu školního roku – konkrétní podmínky stanoví rada spolku.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA KKV:

 • Člen klubu komunitního vzdělávání má právo: podílet se na činnosti spolku, zejména činnosti týkající se programu vzdělávání dětí mladšího školního věku; osoba starší 18 let: účastnit se jednání členské schůze, kdykoliv se obracet na orgány spolku a být informován o činnosti spolku

  • V případě, že řádný člen zapíše své dítě do programu vzdělávání dětí mladšího školního věku, je povinen platit členský příspěvek klubu komunitního vzdělávání ve výši stanovené radou spolku

  • Člen klubu komunitního vzdělávání starší 18 let má povinnost zejména: dodržovat stanovy spolku, dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku, a také platit členský příspěvek ve výši stanovené radou spolku

  • Práva a povinnosti člena spolku jsou vázána na osobu člena spolku a nejsou převoditelná

PODMÍNKY ČLENSTVÍ:

 • Zákonný zástupce souhlasí s podrobnými podmínkami placení členských příspěvků, které jsou samostatným dokumentem „Podmínky placení členských příspěvků“

 • Zákonný zástupce souhlasí s fotografováním a pořizováním videí svých dětí za účelem propagace a výuky

 • Zákonný zástupce sdělí všechny důležité skutečnosti týkající se jeho dítěte, které mohou mít vliv na péči o něj, tedy zejména zdravotní stav a omezení, dietetická opatření, specifické poruchy a potřeby vzdělávání, příp. další.

 • Zákonný zástupce bere na vědomí provozní řád KKV a pravidla KKV

 • Zákonný zástupce se seznámil se vzdělávacím programem a respektuje ho

 • Během trvání členství v KKV, v jehož rámci probíhá domácí vzdělávání ve „škole Dokolečka“, je za vzdělávání dítěte zodpovědný rodič, proto je jeho zákonnou povinností docházet s dítětem na přezkušování 2x ročně do spádové školy, kde je řádně přihlášen k povinné školní docházce. Spolek si vede přehled o termínech i výsledcích přezkušování a v případě potřeby pomáhá s komunikací s danou spádovou školou. Spolek může doporučit rodičům zápis do jedné konkrétní školy, se kterou má dohodnuté přezkoušení v místě domácího vzdělávání.

 • Termíny prázdnin se domlouvají na schůzi členů KKV s dostatečným předstihem.

ZÁNIK ČLENSTVÍ:

 • Členství zaniká: vystoupením člena písemným oznámením radě dnem uvedeným v oznámení, dohodou, úmrtím člena, zrušením členství na základě rozhodnutí rady o vyloučení, zánikem spolku, z důvodů stanovených zákonem. Po zániku členství je tento člen povinen vrátit všechny jemu svěřené věci v majetku spolku. Zánikem členství nevzniká členovi právo na vypořádání ani na jiný majetek spolku

 • Důvodem vyloučení je zejména: závažné porušení stanov spolku, ohrožení nebo narušení dobré pověsti spolku.

 • Ukončení členství je automatické v případě, že člen neuhradí členský příspěvek ve lhůtě splatnosti stanovené radou spolku.

 • Člen může z KKV vystoupit na základě svého rozhodnutí kdykoliv - spolek doporučuje minimální zkušební dobu 3 měsíce, aby dítě stačilo poznat systém výuky, denní režim a kolektiv

Podmínky placení členských příspěvků

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Z členství vyplývá povinnost platit členské příspěvky (dále ČP). Výši ČP stanoví pro každý rok rada spolku. Platí se za každé dítě zapsané do klubu komunitního vzdělávání. Při odchodu člena ze spolku se zpětně ČP nevrací, ale bude vrácena poměrná část předplacených ČP – viz ukončení členství a placení ČP. Dítě může navštěvovat jen odpolední klub, pak platí snížené ČP - toto však neplatí pro podpořené rodiče v projektu ESF, kteří mohou využívat odpolední klub pro děti zdarma (do konce projektu 06/2021).

VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU - ZMĚNA OD 1.7.2021

S platností od 1.6.2020 do 30.6.2021 je výše měsíčního členského příspěvku následující:

4000 Kč za docházku do klubu komunitního vzdělávání na 1. stupeň

5000 Kč za docházku do klubu komunitního vzdělávání na 2. stupeň (4500 Kč pro stávající členy)

Do 30.6.2021 je docházka do odpoledního klubu zdarma při splnění podmínek projektu ESF

V případě nevyčerpané kapacity odpoledního klubu je možné přijmout i děti rodičů nesplňujících podmínky projektu ESF - v tom případě je výše ČP stanovena na 1500 Kč měsíčně.

NOVĚ OD 1.7.2021 (v návrhu, čeká na schválení rady spolku):

Roční členský příspěvek

- 60.000 Kč

- 48.000 Kč pro sourozence (sleva 20%)

Výše ČP se během školního roku nemění. Nejpozději do 30.6. budou členové seznámeni s výší ČP na další školní rok. Ke změně výše ČP může dojít jen ze závažných důvodů, např. zvýšení ceny energií, nájemného, existenční důvody školy apod.

PONÍŽENÍ PŘÍSPĚVKŮ

  • Chce-li člen spolku přihlásit více svých dětí, mají všichni sourozenci nárok na snížené ČP.

  • Podílí-li se člen pravidelně a dlouhodobě na výuce (vyučuje v rámci dopolední výuky), měsíční příspěvek se poměrně sníží. O výši rozhoduje rada spolku vždy po uzavření pololetí.

PLATEBNÍ POVINNOSTI

  • Rozložení placení členských příspěvků: preferujeme měsíční úhradu ČP, po dohodě je možné platit čtvrtletně, či 1x za pololetí, či zaplatit ČP na celý rok

  • NA ÚČET ČÍSLO: 2900807263/2010 (FIO Banka)

  • První splátka ČP: Zaplacením potvrzuje člen KKV, že jeho dítě od září nastoupí ke vzdělávání ve škole Dokolečka

  • Nahrazuje zápisné a je nevratná

   • Je rovna standardnímu měsíčnímu ČP (při zápisu v 2.pololetí je rovna jeho polovině)

   • Je splatná k 30.6. daného roku

  • V případě, že členství vznikne v průběhu roku, je člen povinen tuto první splátku ČP splatit nejpozději do konce měsíce, kdy vzniklo členství. Nový člen může tuto splátku zaplatit zároveň s platbou pravidelného měsíčního/ čtvrtletního / ročního ČP

  • Termíny splatnosti dalších splátek ČP:

   • Při měsíčních úhradách vždy do 25. dne předcházejícího měsíce

   • Při čtvrtletních úhradách do 25.8. pouze na měsíc září/ do 25.9. /25.12./ 25.3.

   • Při pololetních úhradách do 25.8 a do 25.1.

UKONČENÍ ČLENSTVÍ V SOUVISLOSTI S PLATBOU ČP:

V případě ukončení členství z jakéhokoliv důvodu náleží ČP spolku Dokolečka z.s. až do konce pololetí, ve kterém bylo členství ukončeno. Pokud k tomu není důvod, může i dítě člena docházet do KKV až do konce tohoto pololetí. ČP, které byly uhrazeny předem na další pololetí, budou v plné výši vráceny bývalému členovi a to vždy k poslednímu dni následujícího měsíce po ukončení členství, ale jen v případě, že dítě už do KKV nedochází.

Další podmínky:

  • Člen může požádat o přerušení vzdělávání jeho dítěte, tím se ale nezbavuje povinnosti platit ČP. V případě dlouhodobého přerušení bude tato situace řešena individuálně.

  • V případě ztížení životní situace člena KKV je po dohodě možné nastavit individuální splátkový plán.