PODMÍNKY ČLENSTVÍ

VZNIK ČLENSTVÍ:

 • Členem spolku mohou být fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a účelem spolku a které podají písemnou přihlášku. Za nezletilou osobu podává přihlášku její zákonný zástupce

 • Členství vzniká na základě schválení přihlášky radou spolku, která o přijetí rozhodne na svém nejbližším zasedání. O členství obdrží přijatý člen potvrzení

 • Člen je zpravidla přijímán nejpozději ke 30.6. daného roku, aby dítě mohlo zahájit docházku od září daného roku. Stejně tak je ale v odůvodněných případech možno přijmout člena v průběhu školního roku – konkrétní podmínky stanoví rada spolku.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA KKV:

 • Člen klubu komunitního vzdělávání má právo: podílet se na činnosti spolku, zejména činnosti týkající se programu vzdělávání dětí mladšího školního věku; osoba starší 18 let: účastnit se jednání členské schůze, kdykoliv se obracet na orgány spolku a být informován o činnosti spolku

  • V případě, že řádný člen zapíše své dítě do programu vzdělávání dětí mladšího školního věku, je povinen platit členský příspěvek klubu komunitního vzdělávání ve výši stanovené radou spolku

  • Člen klubu komunitního vzdělávání starší 18 let má povinnost zejména: dodržovat stanovy spolku, dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku, a také platit členský příspěvek ve výši stanovené radou spolku

  • Práva a povinnosti člena spolku jsou vázána na osobu člena spolku a nejsou převoditelná

PODMÍNKY ČLENSTVÍ:

 • Zákonný zástupce souhlasí s podrobnými podmínkami placení členských příspěvků, které jsou samostatným dokumentem „Podmínky placení členských příspěvků“

 • Zákonný zástupce souhlasí s fotografováním a pořizováním videí svých dětí za účelem propagace a výuky

 • Zákonný zástupce sdělí všechny důležité skutečnosti týkající se jeho dítěte, které mohou mít vliv na péči o něj, tedy zejména zdravotní stav a omezení, dietetická opatření, specifické poruchy a potřeby vzdělávání, příp. další.

 • Zákonný zástupce bere na vědomí provozní řád KKV a pravidla KKV

 • Zákonný zástupce se seznámil se vzdělávacím programem a respektuje ho

 • Během trvání členství v KKV, v jehož rámci probíhá domácí vzdělávání ve „škole Dokolečka“, je za vzdělávání dítěte zodpovědný rodič, proto je jeho zákonnou povinností docházet s dítětem na přezkušování 2x ročně do spádové školy, kde je řádně přihlášen k povinné školní docházce. Spolek si vede přehled o termínech i výsledcích přezkušování a v případě potřeby pomáhá s komunikací s danou spádovou školou. Spolek může doporučit rodičům zápis do jedné konkrétní školy, se kterou má dohodnuté přezkoušení v místě domácího vzdělávání.

 • Termíny prázdnin se domlouvají na schůzi členů KKV s dostatečným předstihem.

ZÁNIK ČLENSTVÍ:

 • Členství zaniká: vystoupením člena písemným oznámením radě dnem uvedeným v oznámení, dohodou, úmrtím člena, zrušením členství na základě rozhodnutí rady o vyloučení, zánikem spolku, z důvodů stanovených zákonem. Po zániku členství je tento člen povinen vrátit všechny jemu svěřené věci v majetku spolku. Zánikem členství nevzniká členovi právo na vypořádání ani na jiný majetek spolku

 • Důvodem vyloučení je zejména: závažné porušení stanov spolku, ohrožení nebo narušení dobré pověsti spolku.

 • Ukončení členství je automatické v případě, že člen neuhradí členský příspěvek ve lhůtě splatnosti stanovené radou spolku.

 • Člen může z KKV vystoupit na základě svého rozhodnutí kdykoliv - spolek doporučuje minimální zkušební dobu 3 měsíce, aby dítě stačilo poznat systém výuky, denní režim a kolektiv

Podmínky placení členských příspěvků

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Z členství vyplývá povinnost platit členské příspěvky (dále ČP). Výši ČP stanoví pro každý rok rada spolku. Platí se za každé dítě zapsané do klubu komunitního vzdělávání. Při odchodu člena ze spolku se zpětně ČP nevrací, za určitých podmínek bude vrácena poměrná část předplacených ČP – viz ukončení členství a placení ČP. Dítě může navštěvovat jen odpolední klub, pak platí snížené ČP - toto však neplatí pro podpořené rodiče v projektu ESF, kteří mohou využívat odpolední klub pro děti zdarma (do konce projektu 12/2022).

VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU

Roční členský příspěvek pro školní rok 2023/24 (vždy na období od 1.7. do 30.6. následujícího roku) = 90.000 Kč

 • pro 3. a další děti v rodině bude stanovena sleva individuálně

Výše ČP se během školního roku nemění. Nejpozději do 30.4. budou členové seznámeni s výší ČP na další školní rok. Případné navýšení nepřesáhne 10%. Ke změně výše ČP může dojít jen ze závažných důvodů, např. zvýšení ceny energií, nájemného, existenční důvody školy apod.

PLATEBNÍ POVINNOSTI

 • ČP je možné hradit:

  • celý příspěvek najednou do 31.8.

  • pololetní platba (45.000): do 31.7. a do 31.1.

  • měsíční platba (7.500) - první do 30.6. a pak pravidelně vždy do 28.dne předchozího měsíce

 • NA ÚČET ČÍSLO: 2900807263/2010 (FIO Banka)

NOVÍ ČLENOVÉ - nástup na začátku školního roku -od září

 • První splátka ČP je 14.000 Kč: Zaplacením potvrzuje člen KKV, že jeho dítě nastoupí ke vzdělávání ve škole Dokolečka

 • Nahrazuje zápisné a je nevratná

 • Je splatná k 30.6. daného roku

 • další ČP je možné hradit:

  • roční platba - zbývajících 76.000 najednou do 31.8.

  • pololetní platba (31.000 1.pololetí+ 45.000 2.pololetí): do 31.7. a do 31.1.

  • měsíční platba (7.500) - pak pravidelně vždy od 28.8. (na září) a každý následující měsíc nejpozději do 28.dne v měsíci

 • noví členové mají nárok na dvouměsíční zkušební dobu (září, říjen)

  • po dobu zkušební doby hradí měsíční ČP

  • po skončení zkušební doby mohou členství ukončit

NOVÍ ČLENOVÉ - nástup v průběhu školního roku

 • První ČP = zápisné je 14.000 Kč:

  • Zaplacením potvrzuje člen KKV, že jeho dítě nastoupí ke vzdělávání ve škole Dokolečka

  • nový člen je povinen tuto první splátku ČP splatit nejpozději do konce měsíce, kdy vzniklo členství

  • je nevratné

 • Nový člen může tuto splátku zaplatit zároveň s platbou pravidelného měsíčního/ půlročního ČP (viz platební povinnosti)

 • noví členové mají nárok na dvouměsíční zkušební dobu


UKONČENÍ ČLENSTVÍ V SOUVISLOSTI S PLATBOU ČP:

V případě ukončení členství z jakéhokoliv důvodu náleží ČP spolku Dokolečka z.s. až do konce pololetí, ve kterém bylo členství ukončeno (tj do 31.12., respektive 30.6.). ČP, které byly uhrazeny předem na další pololetí, budou v plné výši vráceny bývalému členovi a to vždy k poslednímu dni následujícího měsíce po ukončení členství, ale jen v případě, že dítě už do KKV nedochází.

V případě ukončení členství ve zkušební době budou členovi vráceny příspěvky za všechny neodchozené měsíce (mimo zápisné).

Další podmínky:

 • Člen může požádat o přerušení vzdělávání jeho dítěte, tím se ale nezbavuje povinnosti platit ČP. V případě dlouhodobého přerušení bude tato situace řešena individuálně.

 • V případě ztížení životní situace člena KKV je po dohodě možné nastavit individuální splátkový plán.

 • Nový člen (respektive i jeho děti) je přijat na daný školní rok. Mezi 1.-15.6. pak proběhne společný pohovor (trojlístek), kde bude rok členství zhodnocen jak ze strany nového člena, tak ze strany spolku/komunitní školy. Při vzájemné shodě bude členství automaticky prodlouženo na zbývající dobu celého 1. nebo 2.stupně vzdělávání.

 • Členství není automaticky překlopeno z 1. na 2.stupeň, členové (rodiče i děti) absolvují přestupové pohovory a měli by splnit kritéria přijetí pro 2.stupeň.

PONÍŽENÍ PŘÍSPĚVKŮ

 • Chce-li člen spolku přihlásit více svých dětí, může požádat radu spolku o snížení ČP.

 • Podílí-li se člen pravidelně a dlouhodobě na výuce (vyučuje v rámci dopolední výuky), měsíční příspěvek se poměrně sníží. O výši rozhoduje rada spolku vždy po uzavření pololetí.