PODMÍNKY ČLENSTVÍ

VZNIK ČLENSTVÍ:

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA KKV:

PODMÍNKY ČLENSTVÍ:

ZÁNIK ČLENSTVÍ:

Podmínky placení členských příspěvků 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Z členství vyplývá povinnost platit členské příspěvky (dále ČP). Výši ČP stanoví pro každý rok rada spolku. Platí se za každé dítě zapsané do klubu komunitního vzdělávání. Při odchodu člena ze spolku se zpětně ČP nevrací, za určitých podmínek bude vrácena poměrná část předplacených ČP – viz ukončení členství a placení ČP. Dítě může navštěvovat jen odpolední klub, pak platí snížené ČP - toto však neplatí pro podpořené rodiče v projektu ESF, kteří mohou využívat odpolední klub pro děti zdarma (do konce projektu 02/2026).

VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU 

Roční členský příspěvek pro školní rok 2024/25 (vždy na období od 1.7. do 30.6. následujícího roku) = 91.200 Kč

Výše ČP se během školního roku nemění. Nejpozději do 30.4. budou členové seznámeni s výší ČP na další školní rok. Případné navýšení nepřesáhne 10%. Ke změně výše ČP může dojít jen ze závažných důvodů, např. zvýšení ceny energií, nájemného, existenční důvody školy apod.

PLATEBNÍ POVINNOSTI

NOVÍ ČLENOVÉ - nástup na začátku školního roku -od září

NOVÍ ČLENOVÉ - nástup v průběhu školního roku


UKONČENÍ ČLENSTVÍ V SOUVISLOSTI S PLATBOU ČP:

V případě ukončení členství z jakéhokoliv důvodu náleží ČP spolku Dokolečka z.s. až do konce pololetí, ve kterém bylo členství ukončeno (tj do 31.12., respektive 30.6.). ČP, které byly uhrazeny předem na další pololetí, budou v plné výši vráceny bývalému členovi a to vždy k poslednímu dni následujícího měsíce po ukončení členství, ale jen v případě, že dítě už do KKV nedochází.

V případě ukončení členství ve zkušební době budou členovi vráceny příspěvky za všechny neodchozené měsíce (mimo zápisné). 

Další podmínky:

PONÍŽENÍ PŘÍSPĚVKŮ